21 november podiumgesprek over ‘Participatie in de Knel’

Wél meepraten en doen, niet beslissen!
Vinden Utrechters het wel goed zo of willen ze meer zelf bepalen?
Steeds meer Utrechters denken en doen enthousiast mee in de eigen buurt. Met vele uren wordt zelf een speeltuin gedraaid, een buurman geholpen of de straat schoon gehouden. Ook zijn er vele buurtbewoners in de wijkraden of in allerlei straatcomités, die veel tijd steken in het adviseren van de gemeente over hoe het nog beter kan. Veel Utrechters vinden dat ‘als je zelf actief meedenkt en doet, je ook meer zelf moet kunnen beslissen’. Dat lijkt niet het geval.

Het geld van het gemeentefonds voor buurtinitiatieven wordt als een subsidie door ambtenaren verdeeld. En het experiment met een buurtbudget waarmee bewoners zelf over de uitgaven mogen beslissen lijkt niet van de grond te komen. Meerdere buurthuizen en speeltuinen zijn succesvol in beheer genomen door buurtbewoners zelf. Maar het ondersteunen van bewoners(groepen) is door de gemeente toch weer uitbesteed aan een traditionele welzijnsorganisatie van buiten Utrecht en niet aan het alternatieve aanbod van Utrechtse buurtorganisaties. Daarnaast zijn veel Utrechters actief in het welzijn of in de informele (buurt)zorg. Maar de gemeente lijkt hier niet extra in te willen investeren.

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 21 november 2018. Over vragen als:
• Zijn er onderwerpen waar buurtbewoners niet alleen over mogen meepraten maar ook zelf over moeten kunnen beslissen?
• Is buurtbewoners zeggenschap geven altijd in conflict met onze gekozen gemeenteraad?
• Als buurtorganisaties succesvol het werk in de buurt uitvoeren, waarom doen we dat dan niet vaker?
• Of zijn de grenzen van de ‘participatiesamenleving’ bereikt en willen bewoners niet nog meer meepraten, meedoen en beslissen?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 7 november vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur. Voorafgaand aan het gesprek kun je ter plekke ook mee eten bij Resto VanHarte. Dan wel graag je daar apart voor aanmelden, via https://reserveren.restovanharte.nl/ Voor degenen die niet kunnen komen: Bij UStad is maandagavond 26 november een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien. Meld je aan!

Een andere link met info over Right To Challenge (om je gemeente uit te dagen als bewoner).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden kleurboek wijkraden aan wethouder

Maandag 24 september hadden de voorzitters van de Utrechtse wijkraden een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder voor Wijkgericht Werken en Participatie, mevrouw Anke Klein. Sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W is er discussie over de rol van de Wijkraden bij het zoeken naar nieuwe wegen om participatie in Utrecht vorm te geven.
Met het aanbieden van een KLEURBOEK willen de gezamenlijke wijkraden een bloemlezing tonen van het werk dat zij vrijwillig doen in en voor de stad. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De wijkraden zijn een bijzonder instrument van burgerparticipatie en hebben zich over verschillende onderwerpen in hun wijk uitgesproken.

De leden van de Wijkraden zijn niet gekozen maar wel proberen de wijkraden een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de eigen wijk en oor en oog te hebben voor alle bewoners(groepen).
Alle wijkraadsleden hebben een grote en diverse achterban zodat ze weten wat er speelt in hun woonomgeving en zo een bijdrage te leveren aan de wijk en de stad. Elke wijkraad werkt anders, mede door de verschillende samenstelling en talenten van de wijkraadsleden. Deze diversiteit komt in de bloemlezing (bijgevoegd) tot uitdrukking.
De wethouder heeft in de bespreking een drastische bezuiniging op de Wijkraden aangekondigd. We willen nog bestuderen wat dit betekent voor het functioneren van de Wijkraden in Utrecht.

LINK naar KLEURBOEK WIJKRADEN UTRECHT

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Positie wijkraden na coalitieakkoord

Het nieuwe college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat nagedacht moet worden over de toekomst van de wijkraden (in het perspectief van nieuwe vormen van participatie). Ook is daarin een bezuiniging van €200.000 opgenomen. Dit heeft tot grote verbazing bij de wijkraden geleid omdat zij hierover niet zijn geïnformeerd. In de pers zijn een aantal berichten verschenen. Tevens hebben de wijkraden gezamenlijk een brief naar het nieuwe college gestuurd.

Na het overleg met alle 10 wijkraden van Utrecht is deze brief naar het nieuwe college gegaan.

Onderstaande berichten op diverse media spreken voor zich
23-06-2018 Wijkraden: ‘Subsidie mag pas omlaag zodra er een alternatief is’
21-06-2018 Wees een beetje lief voor de wijkraden nu ze er nog zijn
20-06-2018 Voorlopig nog geen alternatief voor wijkraden in Utrecht
19-06-2018 Nieuw coalitieakkoord lijkt nekslag voor Utrechtse wijkraden

Website van de gemeente met alle wijkraden
Website van de gemeente met adviezen van alle wijkraden

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De buurt heeft mooie plannen

In de buurten Lauwerecht/Staatsliedenbuurt in Utrecht-Noordoost komen er nu 800 woningen in de plaats van kantoren, zoals de gebouwen van de Belastingdienst en het UWV. De meeste woningen zijn bedoeld voor studenten en starters. Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel vragen met zich mee. De Wijkraad Noordoost vindt de belangrijkste vraag:
“Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeente en de bouwende partijen (waaronder MITROS) om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?”

Het Bewonersplatform Staatslieden/Lauwerecht heeft gisteren haar advies hierover aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt, in buurthuis De Leeuw. Namens het Bewonersplatform zei Bart Smit dat men in juni 2017 is gestart met deze groep die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n zestig betrokkenen. Tevens is een petitie opgesteld en overhandigd over enkele bouwplannen.

De Wijkraad Noordoost heeft over dit proces en resultaat een advies verstrekt aan het (nieuwe) College van Burgemeester en Wethouders met als belangrijkste gegeven:
– Een visie- en ambitiedocument voor deze buurt(en) op te stellen,
– In dialoog met bewoners en ondernemers, en er
– Een toereikend budget aan toe te kennen.
Wijkwethouder Everhardt gaf er blijk van in te zien dat nu de gemeente aan zet is. Hij wil zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke reactie van het nieuwe College van B&W. Persoonlijk gaf hij aan een dergelijke dialoog heel belangrijk te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Start winkelcentrum De Gaard

Op 27-10-2017 geeft wethouder Jansen het officiële startsein voor de bouw van “De Nieuwe Gaard” door het inhijsen van een duiker element. Alles bij elkaar heeft het bijna 10 jaar geduurd voordat er gestart kon worden. Als Wijkraad zijn we daar heel blij mee.
Toch met enige ‘mixed feelings’ vandaag vanwege het verdwijnen van wat beeldbepalende bomen, die in een andere vorm allemaal weer terug gaan komen. Ze maken ruimte voor de AH en het nieuwe profiel op de Eykmanlaan.
Op dit moment betreft het nog voorbereidingen, maar in het nieuwe jaar gaat het echt beginnen. Vanuit de buurt houdt de BLVC voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie de vinger aan de pols.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen.

Op 10 oktober a.s. organiseert de wijkraad Noordoost een themabijeenkomst over wijkparticipatie in Noordoost in Eethuis de Helden. De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden uit Noordoost met elkaar in gesprek over beïnvloeding van gemeentelijk beleid, de kansen van bewonersinitiatieven en de rol die het Wijkbureau en de wijkraad kunnen vervullen. Kom ook en deel uw mening.

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl
Hierbij de agenda voor die avond.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ontmoetingsplekken werken samen in Noordoost

Wethouder Kees Diepeveen ontvangt zondag 7 mei de eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewonersinitiatieven in Noordoost. Zo kunnen (oudere) wijkbewoners beter zien aan welke activiteiten zij kunnen deelnemen. Onder het motto ‘Samen Thuis in de Wijk’ zijn wijkbewoners zelf gaan samenwerken.

Datum:                  Zondag 7 mei
Plaats:                   Verenigingsgebouw Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64
Tijd:                      15.30 uur (inloop 15.00 uur)

Het betekent dat wijkbewoners die activiteiten in ontmoetingsplekken organiseren, met elkaar samenwerken. Zijn er in een wijk bijvoorbeeld twee eetclubs, dan kunnen zij de dagen op elkaar afstemmen. Door hun activiteiten niet op dezelfde dag te doen, krijgen zij meer deelnemers én voor wijkbewoners zijn er op meer dagen mogelijkheden om samen te eten. En als bewoners een koffieochtend willen organiseren, kunnen zij dat doen op een dag dat er niet nog zo’n activiteit in de wijk is.
In de wijk Noordoost zijn ontmoetingsplekken als eerste een samenwerking aangegaan. Het gaat om De Leeuw, Griftsteede, Pauluskerk, Tuindorpkerk, Nieuws Bleyenburg, Ons Buiten, De Driehoek, De Pionier en Tuindorp-Oost. Het plaatsen van alle activiteiten in een gezamenlijke agenda voor de buurt, is de eerste maar belangrijke stap. Hiermee hebben (oudere) wijkbewoners in Noordoost een compleet beeld van wat er in hun wijk te doen is. Het gaat om activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor ouderen is het essentieel om actief blijven in de wijk. Als gevolg van veranderingen in de zorg wonen mensen langer thuis. Contacten (onder)houden kan eenzaamheid tegengaan. In veel wijken is al een Huiskamer van de Wijk waar mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie. Maar zij kunnen ook deelnemen aan allerlei activiteiten die veelal door bewoners zelf zijn ontwikkeld. ‘Samen Thuis in de Wijk’ komt hier uit voort. Dergelijke samenwerkingen komen ook in de wijken Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

De organisaties die het initiatief namen voor Huiskamer van de Wijk (AxionContinu, Careyn, Doenja Dienstverlening, De Rijnhoven, U-centraal  en Welzaam) zijn erg verheugd dat wijkbewoners de regie nemen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Stadsboerderij Het Lachende Paard start Crowdfunding

Stichting Het Lachende Paard is op 8 april gestart met Crowdfunding campagne “Dak voor de Dieren!”. Met die campagne wil de stichting een bedrag van 4.100 euro ophalen voor een nieuw dak op de stal. Zodat ook de volgende winter de dieren een knusse en droge slaapplek hebben.
Doneren kan via www.voorjestadsie.nl/hetlachendepaard

De campagne ‘Dak voor de Dieren’ is gestart om te zorgen dat ook de volgende winter de dieren lekker droog in hun stalletje kunnen slapen. Wind en regen is iets waar ezels Anna en Linda en ook de geiten niet dol op zijn. Wanneer het begint te regenen rennen ze snel hun stal in, doen daar een dutje of kijken half slapend door de deur naar de regen buiten. Alle dieren bij stadsboerderij Het Lachende Paard kiezen zelf wanneer ze binnen of buiten zijn. De stichting vindt dat dat zo moet blijven en zamelt daarom geld in voor een nieuw dak. Om de verrotte balken en lekkende dakplaten te vervangen is een bedrag van 4.100 euro nodig.


Het Lachende Paard ligt in Tuindorp-Oost, tussen Careyn Tuindorp-Oost en het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek in. De stadsboerderij bestaat al meer dan tien jaar. Zoals de naam al doet vermoeden lopen er paarden, maar er wonen ook ezels, geiten, schapen en kippen. Nieuwsgierig naar de plek? Kom langs tijdens de open dag op 29 april en maak kennis met de mensen en dieren van Het Lachende Paard.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de vergadering van Wijkraad Noordoost. Christian Naethuys en Sander Ekstijn (beide bewoners van Voordorp en lid van de Wijkraad) hebben versterking gekregen van Energie-U in de persoon van Corien van den Haak. Zo komt er meer kennis over verduurzamen en zonnepanelen vanuit heel Utrecht bij het team terecht. In Voordorp zijn ondertussen twee VvE’s die hun dak ‘beschikbaar hebben gesteld’ voor zonnepanelen. Een volgende stap is om de invulling van dat dak te gaan regelen met het opvragen van offertes en het vastleggen van de spelregels voor leden van de VvE. Er is dus beweging!

Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de Veemarkt, met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong. In de presentatie op 9 februari was te zien welke alternatieven er nog meer zijn zoals met buurtstroom en hoe je die alternatieven betaald kunt krijgen! Ook leverde het ideeën op om na te denken over alternatieven voor de CV-ketels in de richting van warmtepompen om op termijn ‘van het gas af te gaan’.

Leuke nieuwe ontwikkelingen in Voordorp en Veemarkt zijn verder het beschikbaar komen van meer elektrische deelauto’s. Op de Veemarkt staat al de eerste, maar met twee initiatieven worden dat er snel meer. Via “We Drive Solar” (Renault ZOE met effectief 300km bereik) komt er zeker al één extra en de intentie is om via “De Testrijders” (VW e-Golf met effectief 200km bereik) er ook minimaal één naar Voordorp te krijgen.

Niet meer dromen, maar samen realiseren! Dat was het motto van de dak conferentie 2017 met de titel ‘Het dak van Utrecht geeft energie!’ op 15 februari. Dat eindigde met het ondertekenen van een manifest met vrij ambitieuze doelstellingen, maar niet onrealistisch. Het gaat dan om sneller meer verduurzaming te behalen (10% daken met zonnepanelen in 2020). Mede ondertekenaars waren ‘Energie-U’, ‘Buurtstroom’ en ‘Groot dak zoekt zon’ (in totaal bijna 70 Utrechtse organisaties).

NB meer documenten zijn te vinden op website van Voordorp Op Eigen Kracht

Facebooktwittergoogle_pluspinterest